Privacy Policy

Last update: 18.08.2017

This Privacy Policy ("PP") regulates the relations between the parties, on the one hand MyStay s.r.o., ID No: 03770010, TAX ID: CZ03770010, with registered office at Jankovcova 1037/49, Praha 7, 17000, incorporated in the Register of companies administered by the Municipal court in Prague, file No. C 294381, as a data controller ("MyStay" or "Administrator") and, on the other hand, the data provider, the operator of the accommodation facility (hereinafter referred to as the "Provider").

1.1. Provider and Administrator have signed a MyStay Application License Agreement together. Within this legal relationship, the Administrator will process the Personal Data of the Provider for the purpose of providing an individual offer, subsequent realization of the contractual relationship and for marketing purposes in accordance with Constitutional Act No. 101/2000 Sb., On the Protection of Personal Data, as amended, as an administrator.

1.2. Personal data will be processed indefinitely, electronically and in writing in an automated and manual manner. By processing Personal Data, the Administrator may assign a third party as processor.

1.3. The processing of personal data for the purpose of implementing a contractual relationship means the processing of data to the extent necessary for performance of the contract. For this purpose, the Provider will process the identification and contact information and the information related to the Application's running to the extent necessary. In case the Provider does not agree with the providing of his / her data for this purpose, the contract can not be concluded.

1.4. The marketing usage of data means the use of the Provider's contact information to disseminate business communications. Under Paragraph 5 Section 5 of Act No. 101/2000 Sb. the Administrator is also entitled to process personal data as his name, surname and address in order to offer his services. The above personal data is provided by the Provider on a voluntary basis and he agrees to their processing. Approval is given for the duration of a contractual obligation and can be revoked at any time.

1.5. The Provider is obliged to indicate his / her Personal Information correctly and truthfully and is obliged to inform the Administrator without undue delay about a change in his / her Personal Data. The Provider confirms that the provided Personal Data is accurate and that he has been advised that this is a voluntary provision of Personal Data.

1.6. The Provider has the right of access to his or her personal data, the right to be informed about the processing of his/her personal data for all the above mentioned purposes, the right to repair the data, the right to liquidation. If the Provider considers that his personal data are being processed unlawfully, he / she also has the right to require the Administrator to explain and request reparation of the defective situation in accordance with the Constitution of Paragraph 21 of Act No. 101/2000 Sb.

Czech version

Poslední aktualizace: 18.08.2017

Tyto podmínky na ochranu osobních údajů (dále jen „POOU“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost MyStay s.r.o., IČO: 037 70 010, DIČ: CZ03770010, se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, sp. zn. C 294381, jako správce osobních dat (dále jen „MyStay“ nebo “Správce“) a na straně druhé je poskytovatel údajů, provozovatel ubytovacího zařízení (dále jen „Poskytovatel“).

1.1. Poskytovatel a Správce spolu uzavřeli smlouvu o poskytnutí Licence k užívání Aplikace MyStay. V rámci tohoto právního vztahu bude Správce zpracovávat osobní údaje Poskytovatele za účelem poskytnutí individuální nabídky, následné realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v postavení správce.

1.2. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou, a to v elektronické a písemné podobě automatizovaným a manuálním způsobem. Zpracováním Osobních údajů může Správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

1.3. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Poskytovatelovi identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace. V případě, že Poskytovatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.

1.4. Marketingovým využitím údajů se rozumí využití kontaktních údajů Poskytovatele za účelem šíření obchodních sdělení. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení svých služeb. Výše uvedené osobní údaje poskytuje Poskytovatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního závazku a lze jej kdykoliv odvolat.

1.5. Poskytovatel je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých Osobních údajích. Poskytovatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

1.6. Poskytovatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Poskytovatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat po Správci vysvětlení a odstranění závadného stavu v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

###message